Landstingsrevisorerna kritiska till hur VD och styrelse sköter SL

Förra veckan gav vi vår kommentar till SL:s årsberättelse för 2010, vi var inte särskilt imponerade av det jobb SL gjort och det är fler som är missnöjda: förra veckan släpptes även landstingsrevisorernas kommentar till SL:s årsberättelse 2010, och det är ett antal rätt stora brister i verksamheten som de pekar på.

I rapporten börjar landstingsrevisorerna med att konstatera att SL gått med 420 miljoner kronor förlust, trots att landstingsfullmäktige hade budgeterat för att det skulle gå jämnt ut, samt att det funnits brister i såväl styrning som intern kontroll, där skulden hamnar hos både styrelse och VD. Förlusten kan till viss del skyllas på snökaoset i början av 2010, men mycket handlar också om ren inkompetens från SL:s sida som de skenande kostnaderna för Spårväg City och ett stort haveri vid inköp av övervakningskameror till bussar. Landstingsrevisorerna skriver:

Inom ramen för Trygghetsprojektet har SL investerat i övervakningskameror till bussarna motsvarande 102 mnkr som dock visat sig inte fungera, varför en utrangering har gjorts med kvarvarande bokfört värde på 82 mnkr

SL:s enorma övervakningsapparat som de kallar för ‘trygghetsprojekt’ är inte bara oacceptabel ur integritetssynpunkt, den är uppenbarligen också väldigt illa genomförd, något som landstingsrevisorerna vid flera tillfällen kritiserar:

Projektet stötte på problem tidigt med dålig kvalitet på levererade produkter. Defekter upptäcktes bland annat i centralsystem och i system för kameraövervakning i bussar. Trots detta utfördes betalningar till leverantören innan leveranser var testade och godkända. Projektet kantades sedan under de följande åren av uteblivna leveranser, kvalitetsproblem på utrustning, dålig kommunikation med leverantörer och nästan obefintlig avtalsuppföljning. Det som har iakttagits i SL:s interna revisioner visar på otydlig ansvarsfördelning, dålig styrning och svagt intresse från ledningsgrupp och projektsponsor, sluten projektkultur och oerfarna projektledare.

Att SL är väldigt dåliga på att upphandla är inte någon nyhet, senast rapporterade vi om det i fallet med MTR som vann SL:s upphandling trots att de kör tunnelbanan både sämre och dyrare än andra. Dessa dåliga upphandlingar och VD samt styrelsens bristande kompetens i att styra organisationen ledde under 2010 till att produktiviteten minskade, produktiviteten mätt i sittplatskilometer per justerad krona har gått ned med 7,6 procent och motsvarande personkilometer har gått ned med 3,6 procent. Ledningen har även problem med att hantera större projekt, något som självfallet är väldigt problematiskt i en organisation likt SL som har hand om väldigt många väldigt stora projekt. Landstingsrevisorerna skriver:

Granskningar visade redan under 2009 att SL hade problem vad gäller projektstyrningen i större projekt, bland annat i Trygghetsprojektet, Spårväg City och tunnelbaneupphandlingen. Revisionskontoret har under 2010 genomfört ett antal fördjupade granskningar och projekt som berör styrfrågorna som visar att problemen vad gäller brister i avtals- och projektstyrningen till stora delar kvarstår. Styrelsens och verkställande direktörens styrning bedöms sammantaget som ej helt acceptabel.

Det är inte bara i styrningen som VD och styrelse brister, även i den interna kontrollen finns stora problem:

Den sammanfattande bedömningen av SL:s interna kontroll är att problemen med brister inom trafikavtalsuppföljningen och synpunkterna avseende SL Access, vad gäller avsaknad av tillfredsställande dokumenterad och spårbar nyckelkontroll, i huvudsak kvarstår. Detta är av stor vikt eftersom SL Access hanterar miljardintäkter. även den interna kontrollen vad gäller upphandlingar och skyddet mot svart arbetskraft behöver förstärkas. Styrelsens och verkställande direktörens interna kontroll bedöms sammantaget vara ej helt acceptabel.

Under 2010 så har andelen kunder i tid sett över alla trafikslag minskat till 84 procent. Visst är en del av förseningarna bortom SL:s kontroll, men en stor del av dem handlar även om personalbrist och bristande underhåll av fordon, något som självklart är SL:s fel i och med att de är för dåliga upphandlare. SL får även kritik för hur de hanterade situationen när resenärerna skulle kompenseras för snökaoset: innan landstingsfullmäktige haft möjlighet att fatta ett beslut om att skjuta till mer pengar för att kompensera resenärerna hade ordförande Christer G Wennerholm (M) helt egenmäktigt gått ut i media och berättat att resenärerna skulle bli kompenserade. Han struntade alltså i den demokratiska beslutsstrukturen inom landstinget för att i media få framställa sig själv i god dager.

Läs mer

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.