Nolltaxa och valet

Inför valet har Planka.nu Göteborg genomfört en undersökning om hur kandidaterna till regionfullmäktige i Västra Götaland vill utveckla kollektivtrafiken. Undersökningen täcker inte samtliga kandidater, utan täcker ett urval från de olika partierna med 34 rödgröna kandidater och 42 allianskandidater. Av 78 tillfrågade har 19 deltagit, däribland Jonny Bröndt (m), vice VD på Västtrafik. I en enkät har kandidater från de sju riksdagspartierna fått svara på frågor som rör kollektivtrafik och nolltaxa. Frågorna är formulerade som påståenden och rör bland annat nolltaxa, sänkt biljettpris, miljö och bekämpande av segregation.

Kollektivtrafiken har hittills inte varit en stor fråga i valrörelsen, vilket är konstigt då den i stor utsträckning påverkar människors vardag. För de som inte har möjlighet att äga bil eller för de som vill resa miljövänligt är kollektivtrafiken ofta det enda rimliga alternativet om man ska ta sig till jobb, skola eller fritidsintressen. Ökad turtäthet och fler linjer kan vara satsningar som får ett område att leva upp och utvecklas. Där bilägande är ovanligt och inkomsterna låga ger bättre transportmöjligheter med kollektivtrafiken möjligheten att röra sig friare i sin egen stad. I kombination med sänkta taxor eller nolltaxor förstärks denna effekt. Ett verktyg som både ger möjlighet att minska klyftan mellan områden som älvsborg och Bergsjön och få fler att resa klimatsmart. Vår frågeställning i enkäten är i vilken utsträckning politikerna delar denna bild.

Branschorganisationerna inom kollektivtrafiken i Sverige har i ett branschgemensamt miljöprogram satt en målsättning på att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel till 2020. Vidare anser de att “Kollektivtrafiken i Sverige minskar samhällets miljöpåverkan från persontransporter genom att minska behovet av privatbilstransporter. Detta sker genom att kollektivtrafiken utökas och görs mer attraktiv”. Det kan det vara intressant att se hur våra regionsfullmäktigekandidater vill göra kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ i framtiden och leva upp till branschorganisationens mål.

Alla de som svarat på enkäten anser att kollektivtrafiken är en viktig framtidsfråga och att den skapar förutsättningar för ökad integration och framgångsrik miljöpolitik. Flera kandidater nämnde även vikten av att bygga ut kollektivtrafiken med fler linjer, ökad turtäthet och bättre service. Om de kandidater som svarat är representativa för sitt parti, verkar alla partier anse att kollektivt resande är ett smart alternativ.

När finansieringsformer och avgiftsnivåer kom in i bilden skiljde sig dock svaren åt. En majoritet – med undantag för några av moderaternas representanter – svarade ja på påståenden om positiva effekter av slopandet av avgifter i kollektivtrafiken. Trängselskatten såg många som ett sätt att finansiera nya investeringar i kollektivtrafiken.

En åtgärd som de flesta kandidaterna motsätter sig är införandet av nolltaxa. Frågan om en nolltaxa vore önskvärd och om kandidaterna skulle arbeta för en sådan under kommande mandatperiod gav övervägande negativa svar. Med undantag för Vänsterpartiet och två miljöpartister ville inte kandidaterna ta ställning för en nolltaxa under en kommande mandatperiod. Två kristdemokrater ansåg att nolltaxa vore önskvärt men att de inte skulle driva frågan under kommande mandatperiod. Frågan är hur branschorganisationens mål att kollektiven ska attrahera dubbelt så många resenärer om tio år kan uppfyllas med nuvarande avgifter? Genom att göra kollektivtrafiken till en allmänning som är fri för alla att använda och betalas gemensamt tror vi i Planka.nu att det och mer ambitiösa mål kan bli verklighet. Idag stödjer bara Vänsterpartiet en sådan utveckling, vi hoppas att fler ska lyfta frågan men det är upp till oss som använder kollektivtrafiken varje dag att sätta tryck på de som bestämmer. Vi som är medlemmar i p-kassan gör det genom att avgiftsstrejka.

Planka.nu Göteborg arbetar för att kollektivtrafiken ska bli helt skattefinansierad och avgiftsfri. Därför har enkäten fokuserat på frågor som rör olika aspekter av en nolltaxa på Västtrafiks linjer. En nolltaxa ser vi som ett alternativ med flera positiva effekter på samhället. Segregationen tror vi är ett område där en nolltaxa är en del av lösningen. De klyftor som existerar i Göteborg mellan områden med i första hand låginkomsttagare och områden med i första hand höginkomsttagare kan minska om alla har råd med transporter. När kostnaderna för kollektivtrafiken betalas solidariskt via skattesedeln istället för med höga avgifter ges alla möjligheten att röra sig i sin stad och människor från mindre orter får större ekonomiskt utrymme till att pendla till arbetet. Detta ger i sin tur incitament till att fler ska välja vagnen eller bussen före bilen. Miljöfördelarna med gemensamt resande kontra privatbilism är något som Västtrafik och branschorganisationen för kollektivtrafiken själva framhäver.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.