Planka.nu och KtO uppmärksammar justitiekanslern om kontrollantvåldet

Med anledning av det omfattande kontrollantvåldet i Stockholm uppmärksammar nu planka.nu och kollektivtrafikombudsmannen Justitiekanslern med en skrivelse angående detta.

Bakgrunden är att justitiekansler Göran Lambertz i samband med en debattartikel i Dagens Nyheter den 2/5 -07 utlovat en granskning av dörrvaktsvåldet, som i många fall påminner om det otillbörliga våld kollektivtrafikkontrollanter utsätter resenärer för.

Utdrag ur skrivelsen

För ca 3 år sedan startade organisationen Planka.nu en tjänst vid namn kollektivtrafiksombudsmannen.

Allt fler människor hade hört av sig till Planka.nu och berättat om hur de blivit misshandlade av biljettkontrollanter i tunnelbanan i Stockholm. Människor hade blivit fasthållna. Deras kläder slitits sönder. De hade blivit nerbrottade på marken. Påfallande många av de som hörde av sig var överhuvudtaget inte med i Planka.nu. Resenärerna hade helt enkelt ingen annan stans att vända sig.

Planka.nu beslöt därför att starta Kollektivtrafiksombudsmannen (KTO). KTO skulle fungera som ett organ dit man kunde höra av sig och få juridisk rådgivning och stöd. Bland annat med hjälp att Polisanmäla och kanske JO-anmäla.

En hemsida lades upp (www.kto.se) med en mejladress man kunde höra av sig till. Nästan omedelbart började mejl strömma in. ända sedan starten för snart tre år sedan har ett par personer i veckan lämnat anmälningar via mejl till KTO.

[…]

_Nivån på kontrollanternas övergrepp varierar mellan rå misshandel – rena knytnävsslag – till bara ”hotfullt” beteende – ett stort antal kontrollanter ställer sig runt en ensam resenär och förklarar att denne inte får gå därifrån förrän han/hon tagit emot böteslappen eller visat färdbevis. ”Normalfallet” ligger någonstans däremellan – en person bryr sig inte om att visa färdbevis och försöker gå därifrån varvid ett antal kontrollanter griper tag i personen och håller denna kvar på platsen, ibland blir resenären nerbrottad på golvet. _

Väldigt slående är hur samstämmigt kontrollanterna legitimerar sitt beteende. Resonemanget återges i ett flertal anmälningar, och alla kontrollanter återger mer eller mindre exakt samma resonemang: Plankning är ett brott. Man gör sig skyldig till brottet bedrägligt beteende vilket kan straffas med fängelse. Var och en har rätt att gripa en person som gjort sig skyldig till ett brott som kan straffas med fängelse. Alltså har kontrollanterna rätt att gripa plankare.

Resonemanget är dock högst hypotetiskt. Vad gäller bedrägligt beteende finns visserligen ett antal fall där personer dömts för brottet när de åkt kollektivtrafik utan giltigt färdbevis. Men dessa fall är äldre och har då varit sammankopplat med att man använt förfalskat färdbevis eller liknande och åtalats för detta samtidigt. Straffet har heller aldrig blivit fängelse för ett så ringa brott som att åka utan giltigt färdbevis. Numer använder sig kontrollanterna av lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (1977:67) enligt vilken en tilläggsavgift får tas ut om någon reser utan giltigt färdbevis. Att en domstol idag skulle anse att en person som ”plankar” gör sig skyldig till ett brott straffbart med fängelse är alltså överhuvudtaget tveksamt.

Men även om ”plankning” rent hypotetiskt skulle kunna vara ett brott som kan straffas med fängelse så är det ändå knappast möjligt för kontrollanterna att använda rätten att gripa en person som flyr eller tas på bar gärning. Kontrollanterna kan ju nämligen inte veta om en person är ”skyldig” eller ej bara för att denne väljer att inte visa upp ett färdbevis. Kontrollanter som går runt på ett tåg och frågar efter färdbevis kan, om exempelvis en person vägrar att visa färdbeviset, inte veta huruvida personen verkligen har färdbevis eller inte, eller om denne har godtagbart skäl att sakna det. Samma sak gäller en person som tar sig förbi en spärrlinje utan att uppvisa färdbevis. Om kontrollanterna gör razzia i en tunnelbaneuppgång så tillkommer även att de inte kan veta säkert huruvida en person verkligen åkt tunnelbana eller ej, eller om denne bara gått från den ena uppgången över perrongen till den andra.

Det är knappast troligt att detta försök att legitimera ”gripande” av resenärer uppstått spontant bland kontrollanterna själva. Rimligen har den utvecklats på central nivå i samband med Connex satsningar på ”hårdare tag” mot plankare. Intressant nog har Connex i officiella sammanhang vikt sig för kritiken. Opinionsarbetet mot kontrollanternas våld har lett till att media vid ett antal tillfällen uppmärksammat frågan. Mest uppmärksamhet blev det runt April 2005 då såväl Ekot, Aftonbladet, Stockholms City och Metro gjorde stora uppslag av att kontrollanterna bröt mot lagen när de ”grep” misstänkta plankare. Citypendelns chef för biljettkontrollen Björn Svensson medgav i Ekot 25/4 att det är fel av kontrollanterna att gripa resenärer vid utpasseringskontrollerna, och sade att resenärer i regel bara ska gripas om de uppträder våldsamt. även Connex tycktes backa. Björn Johansson, affärsområdeschef på Connex, sade till Aftonbladet 25/4 att ”Envarsingripande gäller när det begås ett tillräckligt stort brott – när en våldssituation uppstår. Där gäller samma för våra kontrollanter som för vem som helst. Det händer dessutom nästan aldrig”. Björn Svensson höll dock fast vid att kontrollanterna har rätt att gripa de som vägrar legitimera sig om kontrollen skett på själva tågen, då kontrollanterna kan vara säkra på att en resa faktiskt ägt rum. Annika Norée, doktor i straffrätt och lektor vid Stockholms universitet, höll dock inte med om det, och framhöll att det kan finnas giltiga skäl till att en person inte har en biljett att visa upp och därför saknar kontrollanterna rätt att gripa även på tågen.

_Samtidigt har uppenbarligen inte ”gripandena” upphört. Anmälningarna till KTO har fortsatt i samma takt som tidigare. Om de ansvariga säger en sak utåt till media medan man ger andra instruktioner till sina anställda kontrollanter är detta givetvis allvarligt. _

_Av alla polisanmälningar som lämnats in har inte en enda fått något resultat. Antingen läggs anmälningen på hög och polisen hör aldrig av sig igen, eller så förklarar bara polisen att anledning inte finns att anta att något brott begåtts. _

_Påfallande ofta agerar kontrollanterna på så sätt Justitiekanslern uppmärksammat att ordningsvakter, speciellt sådana som arbetar som entrévärdar, har agerat med falska anmälningar och lögner. Kontrollanterna förnekar ofta att de tagit till våld och anmäler istället den ”gripne” för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd etc. _

Det är glädjande att Justitiekanslern uppmärksammat oegentligheter bland ordningsvakter, och enligt medieuppgifter planerar en översyn över ordningsvakterna. Vi vill därmed med följande skrivelse rikta justitiekanslerns uppmärksamhet på problemet med kontrollanternas våldsamma beteende.

Läs mer

24 kommentarer

24 kommentarer på “Planka.nu och KtO uppmärksammar justitiekanslern om kontrollantvåldet

 1. Hoppas att ni inte skjuter er själva i foten nu med tanke på att ni skriver hyllmeter med text om hur gällande lagstiftning gör det fullt möjligt att planka på tunnelbanan.

  Ni tror inte att justitiekanslern är intresserad av att stoppa de brott som ni själva begår? Om har är det så har ni precis precis visat honom alla kryphål i lagen som ni använder för att kunna planka utan att åka fast för det. Tänk om han täpper till dem nu?

 2. Det är ju inte direkt ”luckor i lagen” som gör det möjligt att planka. Och gällande lagstiftning är inte direkt okänd. Folkpartiet motionerade tvärtom om skärpt lagstiftning redan för några år sedan.

 3. Jag ska förtydliga vad jag menar med ”luckor i lagen”. Om man kan begå ett brott (även om det är litet och till synes obetydligt) och har möjlighet att komma undan med det iom att lagen ser ut som den gör, så tycker jag att lagen har luckor.

 4. NBT: Må så vara, men jag tror knappat att några ansvariga politiker får några större aha-upplevelser kring ”luckor i lagen” på grund av denna skrivelse.

 5. Det är inte alls någon lucka i lagen. Om polisen finner det intressant att stoppa plankandet så ställer man sig vid spärrarna och stoppar folk som hoppar över, frågar efter färdbevis, och åtalar dem som inte visar något.

  Huruvida SL ska få bygga en privat armé av blåklädda anställda, som går runt och kompletterar demokratins eget våldsmonopol, är det som är frågan.

  Det är knappast en ”lucka i lagen” att den armén saknar befogenheter.

  Det är måhända en lucka i lagen som gör att den kan existera.

 6. Kortfattat svar på Widar Nords inlägg:

  Med ”luckor i lagen” menar jag inte att det inte finns lagar mot plankning.

  Kontrollgruppen har inga ytterligare befogenheter än någon annan och kompletterer alltså inte statens våldsmonopol (jag antar att du menar statens och inte demokratins).

  Jag har inte skrivit att ”luckorna i lagen” består av att kontrollgruppen saknar befogenheter.

  Varför skulle inte SL tillåtas att ha en kontrollgrupp? På vilket sätt är det en lucka i lagen?

 7. NBT-anställd: Kontrollanterna är trafiktjänstemän med förhöjd straffskala som följd för den som utsätter dem för brott. Dessutom har de utbildning för att utföra myndighetsutövan. Så på sätt och vis har de faktiskt andra befogenheter än en vanlig svensson, eller en vanlig väktare.

  Förstår verkligen inte resonemanget om ”luckor i lagen” alls. Var vill du/ni komma?

 8. Uffe:

  Vad jag var ute efter var att det inte har befogenheter som gör dem till ett komplement till statens våldsmonopol.

  Jag vill komma till att nuvarande lagstiftning gör det möjligt för folk att planka utan att det i praktiken går att göra så mycket åt det. Vill man inte betala så kan man strunta i det och i mina ögon så är det ett problem.

  Man kan tycka vad man vill om hur kollektivtrafiken bör finansieras men jag tycker inte att man ska kunna strunta i de lagar som man inte gillar.

 9. För att förtydliga. Att ett hundratal blåklädda kriminella med tjänstemannaskydd kan springa omkring i tunnelbanan och konsekvent och mycket utstuderat spöa folk och sedan vittna i grupp för att inte åka dit, det är ett problem.

  Problemet i det här fallet är att lagstiftningen och rådande praxis inte över huvud taget tar hänsyn till våldsutövarnas ”kåranda” och de många anmälningar som inkommit, utan tvärtom gärna ”uppvärderar” tjänstemännens vittnesmål. På det viset har man kunna skapa sin egen lilla privata SL-kår genom att låtsas misstolka lagen (om envarsgripande) och helt enkelt gå runt och med våld se till att folk betalar. Man gör det på grund av att det inte uttryckligen är förbjudet. En tydligare lagstiftning och en annan ordning för vittnesvärderingen mellan kolleger skulle hjälpa mot det här otyget.

  Jag anser naturligtvis inte att SL ska sakna rätten att kontrollera sina resenärers färdbevis. Men varken lagstiftaren eller jag har varit inne på att de ska få springa omkring och med våld se till att folk som inte har betalat får dryga böter. Det är polisens sak och i den betydelsen är faktiskt polisen ett demokratiskt framröstat våldsmonopol, så jag förstår inte vad ditt ordmärkande på den punkten syftar på.

 10. Widar Nord

  Jag ska se om jag har tolkat det här rätt. Du påstår att SL:s syfte med kontrollgruppen är att gå runt och ”konsekvent och mycket utstuderat… gå runt och med våld se till att folk betalar”? Jag har uppfattat det som att detta även är planka.nu:s uppfattning och bevisen är att resenärers misshandelsanmälningar mot kontrollanter inte leder till åtal. Jag tycker att slutsatserna drar iväg lite.

  Det är ingen ide att vi diskuterar enskilda fall men jag har själv jobbat som ordningsvakt i tunnelbanan i flera år parallellt med mina universitetsstudier och många anmälningar om misshandel mot kontrollanter och ordningsvakter som jag har varit med om har faktiskt varit ogrundande, överdrivna eller tom rena lögner. Det händer då och då att resenärer upplever att de har blivit misshandlade, diskriminerade eller vad det nu kan vara. Det blir dock svårt för dem att ”få rätt” i en domstol då de rent juridiskt inte har blivit utsatta för något brott. Ett klassiskt exempel är att ordningsvakter blir anmälda för att avlägsna en resenär enligt pl.13. De har allt önskvärt lagstöd att röra folk när de gör det men blir anmälda i alla fall för att folk inte kan polislagen.

  Som en parentes kan jag nämna att kontrollanternas anmälningar mot resenärer inte heller leder till åtal.

 11. NBT..

  “konsekvent och mycket utstuderat”¦ gå runt och med våld se till att folk betalar” ..är inte planka.nu:s hållning i frågan. Däremot finns det VISSA kontrollanter som faktiskt gör det. Kontrollanterna är inte så många, och som vardaglig resenär och plankare i SL-trafiken känner jag igen ett flertal av dem, och har personliga erfarenheter. Jag vet att det finns kontrollanter som sköter sitt jobb bra, men det är den här klicken som inte gör det som är problemet. Och ett ännu större problem är att veolia/SL mer eller mindre sanktionerar deras beteende.

  Samma problem misstänker jag starkt föreligger bland ordningsvakter. Och det är ju just det JK ska utreda, och vi vill att JK även utreder kontrollanternas beteende.

  Oavsett vad det står i lagen och oavsett om det är rätt eller fel att planka så förtjänar alla kollektivtrafikresenärer en trygg miljö. Det är vår ståndpunkt.

 12. Uffe:

  Jag har svårt att tro att veolia/SL medvetet sanktionerar dåliga kontrollaters beteende. De har ingen anledning att göra det med tanke på hur mycket skriverier om misshandel av resenärer skadar deras anseende. Det är helt enkelt ologiskt. Minns ni filmen som visar en ordningsvakt som fäller en omhändertagen man i ett avräkningsrum på T-centralen? Den vakten fick sparken SAMMA DAG som filmen dök upp på nätet. Innan dess hade varken SL eller bevakningsföretagets ledning fått kännedom om händelsen och han fick gå omedelbart just pga att SL:s anseende hade blivit skadat. Kontrollgruppen styrs idag av SL så varför skulle kontrollanterna inte behandlas på samma sätt?

  Angående JK:s utredning av ordningsvakter (och främst dörrvakter) så kan jag lova att det är vakterna själva som jublar högst. ALLA ordningsvakter och entrevärdar som jag har pratat med välkomnar granskningen och samtliga tror att JK kommer att komma fram till samma lösning som vakterna själva har kommit fram till nämligen följande: Alla vakter bör jobba direkt under polisen och inte under privata företagare (dvs krögare eller tex SL).

  Alla kollektivresenärer förtjänar en trygg miljö och det är ordningsvakterna som skapar den tryggheten. 99,9% av alla resenärer känner sig trygga när de ser ordningsvakter och det har de anledning att göra.

 13. NBT.

  Kontrollanternas lagöverträdelser var en mycket utstuderad och konsekvent instutition, tills dess att Ekot, Insider mfl. medier tog upp beteendet och man blev tvungen att skärpa sig. Argumentationen kring ”bedrägligt beteende” och envarsgripande är knappast något kontrollanterna hittat på själva. Det kommer från ledningen och jag har själv hört det uttalas brevledes från samme man som stod i Insider-studion och sade sig vara ”förvånad” över sina anställdas beteende.

  Men det har som sagt blivit bättre. Jag passerade så sent som igår en utpasseringskontroll vid Rosenlundsgatan utan att någon vare sig höll i mig, försökte brotta ned mig eller ens stod ivägen. För två år sen var det automatiskt beteende tills man visat att man betalar för sig.

  Jag har däremot svårt att se hur PL 13 kan användas till så mycket mer än att avlägsna fyllon, folk som stör säkerheten eller begår ordningsbrott innanför ordningsvakternas förordningsområde.

  I förra veckan hade jag bråttom på centralen, så jag köpte en SMS-biljett och ”plankade” mig igenom spärren för att visa SMS-biljetten för en ”guljacka” på andra sidan.

  Guljackan sliter tag i mig, håller fast mig och säger att jag ska gå ut igen och visa den i spärren. Jag informerar vederbörande om att videobanden från kamerorna i taket sparar materialet i 24 timmar och frågar om han vill bli dömd för ofredande eller olaga frihetsberövande, varpå personen sliter fram en (till en början dold) OV-bricka och hänvisar till PL 13 för att ”avvisa” mig.

  Som vanligt hade jag inte tid att sätta killen i fängelse, men jag tror, tyvärr, att många i er yrkeskår har en ungefär lika skev bild av när ni får ingripa enligt polislagen. Att avvisa en kontrollant som betalat, för att denne går bakom en person i spärrarna (inget ordningsbrott) är i alla fall inte tillåtet.

  Med tanke på straffsatserna för olaga frihetsberövande är det underligt att ni inte pluggar lagen bättre.

  http://telerymd.org/~nord/vakter-forsokte-justitiemorda-mig/

 14. Nord:

  Självklart kommer informationen om bedrägligt beteende (och all annan relevant information om juridiken kring kontrollanternas arbete) ifrån ledningen. Det säger inte att kontrollgruppen har blivit instruerade att ställa sig i vägen för folk, omringa dem etc. Slutsatserna drar iväg igen.

  Att ta sig genom automatspärrarna utan att dra sitt kort räknas som ett brott mot ordningslagen. En ordningsvakt kan både avvisa och avlägsna dig om du gör det och en polisman i tjänst kan dessutom skriva ut böter för det.

  Angående guljackan som hade en dold OV-bricka så bör du kontakta Veolia om det. Se bara till att uppge tid och plats noggrant så att de kan kontrollera vilket bevakningsbolags guljacka som det rörde sig om.

 15. NBT-anställd:

  ”Att ta sig genom automatspärrarna utan att dra sitt kort räknas som ett brott mot ordningslagen.”

  Var i ordningslagen hittade du det? Sist jag kollade 4 kap 6 § 4 pt stod det inget om att uppvisa, bara om att *kunna* uppvisa. Det är en mycket medveten formulering (prop. 1992:10 s. 12) Nu passerade jag emellertid spärren och både kunde och uppvisade ett högst giltigt färdbevis.

  Om det står i din gula bok från arbetsgivaren att du ska gripa och fösa ut folk som inte *uppvisar* färdbevis hit och dit så börjar det nog bli dags för dig att titta lite mer i den blå boken istället.

  Visserligen visar många friande domar (som till exempel den mot ordningsvakten på Patricia, som spöade ned ett statsråd mitt på ljusa dan) att vanlig påstådd rättsvillfarelse från ordningsvakternas sida kan accepteras i närmast extrema fall.

  Om du inte hade varit ordningsvakt och därmed åtnjutit svensk åtalsimmunitet så hade emellertid den där missuppfattningen kunnat leda till en massa juridiska tråkigheter.

  Jag får väl helt enkelt gratulera till att du har valt helt rätt yrke om du är sådär dålig på lagar och regler. ;-)

 16. Nord:

  Ordningsvakter kontrollerar inte färdbevis och detta handlar inte om hurvida folk verkligen har ett färdbevis eller inte utan hurvida de bryter mot ordningslagen eller inte. Många hakar upp sig på just detta när de blir stoppade av ordningsvakter när de tar sig genom spärren utan att använda sitt kort.

  ”Jag har ju ett färdbevis varför stoppar du mig för?” är en vanlig fråga och svaret på den är ”Du måste använda ett kort för att ta dig igenom automatspärren”.

  Vi stoppar inte folk för att de saknar färdbevis utan för att de stör den allmänna ordningen. Det är lagstödet som vi använder. Att påstå att ordningsvakter inte skulle kunna ordningslagen är förolämpande mot yrkeskåren. Vad som får folk att tro att de skulle kunna ordningslagen bättre än de som arbetar heltid med den övergår mitt förstånd.

  När vi stoppar folk som hoppar över spärrarna (eller smiter in bakom någon annan) så görs det enligt instruktion från OT-polisen (ordningshållning tunnelbanan). Vill du kontrollera mina uppgifter så kontakta dem.

  Angående domen i fallet mot ordningsvakten som omhändertog herr Bill utanför Patricia enligt LOB så fastslogs att felet som vakten begick var att hon agerade mot en person som inte var gäst på krogen som hon arbetade på. I övrigt så var ingripandet korrekt.

 17. Vad som innebär att störa den allmänna ordningen är dock fastslaget. Att förtära alkoholdrycker inom området, eller att äventyra säkerheten, är i princip det som legitimerar ett PL 13 ingripande utöver vad som explicit anges som ordningsbrott. Inget av detta kan göras gällande när man ”smiter igenom” spärren.

  Eftersom du inte kommenterar Henriksson/Kwasts formulering i prop. 1992:10 s. 12 eller 4 kap 6 § 4 pt i ordningslagen så antar jag att du inte vet vad det rör sig om. Hur som helst har man valt formuleringen ”kunna uppvisa” just för att det *inte* ska vara ett brott att ta sig förbi spärrarna utan att dra kortet, om man nu ändå har betalt.

  Detta är mycket logiskt då det inte finns något straffvärde att tala om. Polisen och ordningsvakter kan säkert tycka att det är ett ”problem” om de inte vet vem som plankar på riktigt och vem som ”låtsas”, men allmänheten har dåligt med skyldigheter att hjälpa er att dra just den slutsatsen. Det är helt enkelt inte ”störande av allmän ordning” att passera en spärr utan att dra kortet.

  Inom juridiken finns ett begrepp, kallat lex specialis, som illustrerar det här. Det går i korthet ut på att ett specifikt handlande som finns i en specifik lag ska tolkas utifrån den specifika lagen, och inte utifrån mer generella lagar. Du kanske har sett formuleringen ”om gärningen inte är belagd med straff i BrB eller annan författning” om du läst en lag någon gång? Det betyder att man friskriver sig från den här principen. I ordningslagen finns dock inte något sådant vad gäller att passera inpasseringsspärren till tunnelbana, och därför är det inte att betrakta som brottsligt om man väl har ett färdbevis.

  Ang. domen i patriciafallet så har du rätt. Jag anser dock att det inte är något litet misstag att begå. Om man får ett kotknäckarförordnande som sträcker sig till den aktuella fyllebåten så kan man inte ränna runt och spöa ned fyllon på hela jävla Södermalm. Det är tämligen självklart, och ändå klarar hon sig. Skrattretande att hon inte sitter i fängelse.

  PS. Kan ni inte sluta tramsa ned snacket med att det är ”förnedrande” mot er ”yrkeskår” när man påpekar era feltolkningar av lagen? Det är samma försvar som polisen använder när JK tar dem i örat och hör inte alls till sakfrågan. Om man inte kan kritisera en myndighet för att dess myndighetsutövare känner sig ”förnedrade” av den offentliga debatten så ska nog dessa anställda fundera på ett annat jobb.

 18. Nord:

  Jag kan inte ta en diskussion om lagtolkningar, juridiska begrepp och liknande pga jag inte är jurist själv. Ordningsvakter jobbar under polisen och följer deras instruktioner. Om polisen och tex JK inte är överrens så är det inget som ordningsvakterna kan klandras för. Det är inte vår lagtolkning utan polisens (jag har redan från början använt polisen som referens).

  Ang. domen i patriciafallet så var Bill inom ordningsvaktens förordnande. Att en förordnad dörrvakt enbart kan agera mot krogens gäster fanns det ingen instruktion om innan fallet. Den tolkningen gjordes, som jag förstår det, iom domen. För övrigt så skulle jag inte kalla det ”spöa ner ett fyllo” att stoppa en man som utsätter sig själv och sitt barn för livsfara.

  Angående förnedringen. Rikta gärna kritiken mot myndighetens ledning och inte dess utövare. Om tveksamma lagtolkningar görs så ska polisens ledning kritiseras och inte ordningsvakterna. Vi är längst ifrån beslutsfattandet men tar all skit. Jag delar inte rikspolisstyrelsens alla tolkningar och åsikter för att jag hänger på mig en bricka. Jag tror inte att någon skulle komma på tanken att kritisera en bussförare för konstruktionsfel på bussen som han kör så varför kritisera en ordningsvakt som sköter sitt jobb enligt instruktion?

  Om man som enskild jurist inte tolkar lagen på samma sätt som myndigheterna gör så anser inte jag att man kan ta sig friheter att tillämpa sin egen tolkning. Om man är angelägen om att tolkningen ska ändras så finns effektivare sätt att göra det på än att klanka ner på fotfolket.

 19. ”Att påstå att ordningsvakter inte skulle kunna ordningslagen är förolämpande mot yrkeskåren. Vad som får folk att tro att de skulle kunna ordningslagen bättre än de som arbetar heltid med den övergår mitt förstånd.”

  ”Jag kan inte ta en diskussion om lagtolkningar, juridiska begrepp och liknande pga jag inte är jurist själv. Ordningsvakter jobbar under polisen och följer deras instruktioner. Om polisen och tex JK inte är överrens så är det inget som ordningsvakterna kan klandras för.”

  Verkar som om du byter uppfattning fort iaf. Kunde ordningsvakterna lagen eller inte? Det tycks för mig som om jurister som Widar Nord verkar kunna lagen betydligt bättre än de flesta ordningsvakter. Sen är det såklart möjligt att ordningsvakterna egentligen vet vad lagen säger men ändå väljer att att bryta den genom att följa de riktlinjer som deras chefer har gett dem. Detta är ju dock ännu värre än att de bara är okunniga. Så hur var det nu?

 20. Så var det dags igen. Blev utsläpad av två testosteronmonster från tunnelbanan i går. Bakböjda armar och allmän förnedring är tydligen rimligt för att ”hålla ordningen” i fråga om någon som hoppat över en spärr. Växte förtroendet för ordningsvaktskåren..? Njaa..

 21. Mats:

  Ordningsvakter kan ordningslagen i den bemärkelsen att de vet hur den tillämpas och vad den tillåter dem att göra. Idag tolkas lagen så att ordningsvakter har möjlighet att avlägsna folk som passerar en spärr utan att dra sitt kort. Nord kan vara av en annan åsikt pga sin egen personliga tolkning av lagen (om han är jurist vet jag inte)men det ändrar inte att ordningsvakter får avlägsna folk som inte drar sitt kort.

  Nord skrev i ett tidigare inlägg att det inte är ett ordningsbrott att gå bakom någon genom en spärr men det är bara enligt hans egen tolkning. Den dagen han blir justitiekansler så kanske han ser till att ändra den officiella lagtolkningen men i väntan på det så är det ett ordningsbrott att gå bakom någon genom spärren.

 22. Till att börja med ska det nämnas att jag arbetar som ordningsvakt i kollektivtrafiken.

  PL 13§ första stycket:
  Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från ett visst område eller utrymme. *Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.*

  Det är enligt min fetstil som en ordningsvakt ingriper när han ser någon hoppa över spärren, gå bakom någon med kort, eller på annat sätt ta sig förbi spärren utan att dra eget kort eller stämpla/visa upp remsa.

  Den straffbelagda handlingen står under Ordningslagen 4kap. 6§ fjärde punkten. Straffet finns beskrivet i Ordningslagen 4kap. 10§.

  Vad gäller formuleringen ”..utan att *kunna uppvisa* giltigt färdbevis.” hänvisas till att det är spärrexpeditörens uppgift och ingen annans att kontrollera om ett färdbevis är giltigt eller ej. Trots att ordningsvakten i praktiken faktiskt kan titta på kortet eller remsan och själv se om det är giltigt eller ej så har han egentligen ingen utbildning eller befogenhet att göra så.

  I verkligheten händer det ändå självklart att vi själva kollar om kort är giltiga och släpper förbi folk om dom har bråttom etc, men egentligen har vi alltså varken utbildning eller befogenhet att göra så.

  I övrigt vet jag att ryktet om ordningsvaker i allmänhet inte är det bästa. Min erfarenhet är dock att detta rykte i 99 fall av 100 kommer från ordningsvakter i krogdörren, som enligt mig ändå får ses som en annan arena. Jag hoppas och tror att folk i allmänhet har tillräckligt mycket vett för att inte stämpla en ordningsvakt som idiot, wannabe-polis och anabola-beroende bara för att han har brickan på bröstet. Det är istället upp till individen bakom brickan att bevisa att så inte är fallet!

  Mina fem ören.

 23. Du har fel. I förra veckan offentliggjordes dom B1842-2 i Södertörns tingsrätt (Sjögren mot åklagaren) där fråga gällde huruvida det var brottsligt att hoppa över spärren trots att man bar på en giltig biljett.

  Tingsrätten fällde Sjögren för brott mot ordningslagen då de inte trodde på att han haft giltig biljett vid spärren. Rätten anmärkte dock i en särskild kommentar att spärrforcering i sig – förutsatt att man innehar giltigt färdbevis – inte är brottsligt.

  Sug på den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.