Juridiskt

Just eftersom kontrollanters agerande sällan tas till domstol finns inget domstolsavgörande som klargör vilka rättigheter kontrollanterna egentligen har. SL brukar emellanåt hävda i media att kontrollanter har rätt att hålla fast människor mot deras vilja i kontrollerna då vem som helst har rätt att gripa någon som begår ett brott som kan straffas med fängelse, och att åka utan giltigt färdbevis kan straffas med fängelse då det är ”bedrägligt beteende”.

Bedrägligt beteende?

Enligt Rättegångsbalken 24 kap. 7 § får visserligen vem som helst gripa en person som har begått ett brott på vilket fängelse kan följa om denne ”påträffas på bar gärning eller flyende fot”. Enligt 9 kap 2 § 2 st Brottsbalken kan en person som ”begagnar sig av transport”¦ som tillhandahålles under förutsättning av kontant betalning” dömas för bedrägligt beteende om ”han ej (gör) rätt för sig”. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagen om tilläggsavgift

Resonemanget är dock högst hypotetiskt. Vad gäller bedrägligt beteende finns visserligen ett antal fall där personer dömts för brottet när de åkt kollektivtrafik utan giltigt färdbevis. Men dessa fall är äldre och har då varit sammankopplat med att man använt förfalskat färdbevis eller liknande och åtalats för detta samtidigt. Straffet har heller aldrig blivit fängelse för ett så ringa brott som att åka utan giltigt färdbevis. Numer använder sig kontrollanterna av lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (1977:67) enligt vilken en tilläggsavgift får tas ut om någon reser utan giltigt färdbevis (observera att tilläggsavgiften inte får tas ut om ”avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet” enligt 2 § nämnda lag). Att en domstol idag skulle anse att en person som ”plankar” gör sig skyldig till ett brott som kan straffas med fängelse är alltså mycket tveksamt.

Kontrollanterna får inte gripa dig

Vad gäller rätten att gripa en person som flyr eller tas på bar gärning så är det mycket tveksamt i vilken grad kontrollanterna kan använda denna. Kontrollanter som går runt på ett tåg och frågar efter färdbevis kan inte veta huruvida personer verkligen har färdbevis eller inte. Samma sak gäller en person som tar sig förbi en spärrlinje utan att uppvisa färdbevis. Kontrollanterna kan inte veta säkert om personen verkligen har färdbevis eller ej. Om kontrollanterna gör razzia i en tunnelbaneuppgång så tillkommer även att de inte kan veta säkert huruvida en person verkligen brukat kollektivtrafiken eller ej, eller om denne bara gått från den ena uppgången över perrongen till den andra.

Hur en domstol skulle resonera om frågan kom upp till prövning är svårt att säga. Rättsläget är alltså idag oklart.

Våld är aldrig ok

Självklart har inte kontrollanterna rätt att misshandla någon. Oavsett kontrollanternas eventuella rätt att stoppa folk så får de inte använda övervåld, och en tvångsåtgärd måste vara proportionell och rimlig. Har kontrollanter eller väktare på något sätt använt våld eller tvång mot dig så hör av dig till oss. Vi rådgör med dig och hjälper dig att anmäla händelsen.