Karel’ skojn kieli

Ilmaisén jouk´k´oliikendeenÅ¡ puoleist!

LinnaÅ¡Å¡a StockholmaÅ¡Å¡a, GöteporgiÅ¡Å¡a i HelsinkiingiÅ¡Å¡ä jouk´k´oliikendenÅ¡ käüttäiäd liid´d´tüväd ühteen ühteižiÅ¡Å¡ä kulčuneuvoiÅ¡Å¡amme. TorvidÅ¡am´m´e linija-auttosseija, ratiova´k´knija, lähijunija i metroijÅ¡kiija liik´k´uakÅ¡Å¡amme. Mudd ei meittä vaadia kävelemä´ä´n viiži kilometriä tai Å¡ille peru´u´ste´e´lla, ettemme kükene makkÅ¡ama´a´n jouk´k´oliikendeenÅ¡dä. Jouk´k´oliik´n´deenÅ¡ mon oltava kuijn jialkakäütivä, kaik´k´in ühteisežti makÅ¡Å¡a, kaik´k´ill ilmainen käüt´t´ää.

Jialkakäüdiäveesdä olisi jiärijenduundä va´a´dianna makÅ¡Å¡ua, ühtä jiärijenduundä on vaadia makÅ¡Å¡ua jouk´k´oliikendeenÅ¡ käüdtämižečä.

Üksin jokainen on heik´k´ioÅ¡Å¡a asemaÅ¡Å¡a, mudd ühdeÅ¡Å¡ä olem´m´e voimak´k´aitta. Tüöt´t´omyyžrahkaaÅ¡Å¡toÅ¡Å¡a tüötekiijääd i tüöt´t´omäät ovat yhteiÅ¡t’uöÅ¡Å¡ä tüöt´t´omiksi jiäävieen turvaamisekÅ¡i. Samal´l´a tavoin “planka”-rahaÅ¡to on taval´l´isten ihmižden keino tehdä yhteistüödä. IdeÅ¡ki “planka”-rahaÅ¡toida ei o´ uudeen, i niidä onkin esiinünüt etenkin ülio´piÅ¡tolin´n´a opičelijapi´i´reiÅ¡Å¡äddä. Näijdän hüvin toijmiviien, vaik´k´akiin pikkumuotijÅ¡dän “planka”-rahaÅ¡toiien edÅ¡ruo “planka-kassan” mon, eddä miän tavoijt´t´eem´m´e ovat suureem´m´aad kuin dain disdemme “planka-lla” madkuÅ¡tamiseen aut´t´aminen. Haluam´m´ie ilmaiÅ¡en jouk´k´oliijkenteen, joka on kai´k´kin ühdeisesdi omiÅ¡dam´m´aa ili tüödemkilijootenÅ¡sää hal´l´in´oima.

Jouk´k´oliikendeenÅ¡ käüddäiji kaik´k´i aivaan suurituloiččiampija luukuun ot´t´amat´t´aa hyötüisiväät ilmaijsen jouk´k´oliikendeenÅ¡dä rahoit´t´amižeÅ¡Å¡da pik´k´ullää veronkkorodukkÅ¡el´l´a. Ilmainen jouk´k´oliikendeeÅ¡ne ili touÅ¡Å¡kaa käyno od´daa kaik´k´in rik´k´aim´m´ilta ili andaa kaik´k´i mil´l´een. Tälain uutel´eenijaakko olisi dodel´la darpeel´linen, varÅ¡´inkin entiÅ¡tä mään daloudellisesdi eriarvoiÅ¡Å¡tuviÅ¡Å¡a linnaeissamme.

ImaižeÅ¡Å¡ta jouk´k´oliikendeenÅ¡dä kerdüväd ühdeiskunnaliised žääsd olivisivad huomad´d´avad. Tarskažti, beÅ¡tijen d´enga, matkakort´t´i i monta pliÅ¡… Paljon d´enga men´n´e poiÅ¡ka mudd o meeÅ¡Å¡k´k´a miän linna.

SivuvaikutukinÅ¡aan ilmannein jouk´k´oliikendeenÅ¡dä tuod´t´aiiÅ¡d muuda´kin müondedžä, kuden vi´i´hdüisäm´m´än ja rauhal´l´ižemmaan linnaimp´p´äisoon i vähem´m´äng ruuhkkaa. Tääl´l´ä hetkel´l´ä autoilua edidedÅ¡ään jouk´k´oliikendeenÅ¡dä kuÅ¡tanuksel´la. Teiden rakkendamiÅ¡da rahoideta´an verovaroin i niiten käüddäminen on ilmaiÅ¡da, mudd jouk´k´oliikendeenÅ¡dä rahoidedaan kaüdäijildä peridävil´l´ä makkuÅ¡illa. On jiärijändondää rangaÅ¡Å¡ista tällä tavoin niidä, jotk´ka validseevat kaik´k´in ympäririÅ¡toiÅ¡täväl´lisen matkuÅ¡Å¡tamiÅ¡davan.

Mentkoij “planka-kassan” i oÅ¡aliiÅ¡tu daisdeluun jouk´k´oliikendeenÅ¡dä!

JokaijÅ¡an linnan omalt´t´a sivulta voit luk´k´eea enemmän paikal´l´ižesta čampajažasta. Käüdä ikeal´l´a olevaa valik´k´oa vai pliÅ¡k linnania kartalta.